20 Mart 2018
Mehmet Şevket Eygi
Türk gazeteci, makale ve köşe yazarı, Milli Gazete'de yayın hayatına devam etmektedir.
ALINTI YAZAR

İslam zarurî, faydalı, kurtarıcı, yükseltici ilim üzerine kuruludur.

İlimsiz Müslüman zayıf Müslüman’dır, İslam’ı ve Ümmeti temsil etmez.

İslam irfan dinidir, irfansızlar (Bir miktar ilimleri olsa da) İslam’ı temsil edemez.

İslam hikmet dinidir, hikmetsizler İslam’ı temsil edemez.

İslam medeniyet dinidir, bedevî zihniyetliler İslam’ı temsil edemez.

İslam firaset dinidir. Firasetsizler İslam’ı temsil edemez.

İslam güzellik dinidir, Şeriat güzelliklerin kaynağıdır. Çirkinlik sergileyenler, çirkin işler yapanlar İslam’ı temsil edemez.

İslam gıybeti yasak etmiş, çirkin görmüştür. Ölü kardeşinin etini yemek kadar pis olan bu illetle mâlül olanlar İslam’ı temsil edemez.

İslam mürüvvet dinidir. Mürüvvetsizler İslam’ı temsil edemez.

İslam fütüvvet dinidir. Fütüvvet ahlakına sahip olmayanlar İslam’ı temsil edemez.

Allah-u Teala ve Tekaddes hazretleri, bir kudsî hadiste, “Benim rahmetim, gazabımı açmıştır…” buyurmaktadır. İslam rahmet dinidir, merhametsiz gaddarlar İslam’ı ve Ümmeti temsil edemez.

İslam dini, büyüklerimize hürmet etmemizi, küçüklerimize şefkat ve merhametle yaklaşmamızı emr ediyor. Büyüklerimize saygısızlık, küçüklerimize merhametsizlik edenler bizden değildir, İslam’ı temsil edemezler.

İslam, sarsılmaz bir birlik içinde rahmanî çeşitlilik dinidir. Ümmetin bu çeşitliliğini kabul etmeyip birliği sarsan holigan militan fanatik cemaatçiler, tarikatçılar, hizipçiler, fırkacılar İslam’ı temsil edemez.

Resulullahın (Salât ve selam olsun ona) kurtulacağını haber verdiği Fırka-i Nâciye dairesinden çıkanlar bid’at ve dalalet ehlidir. Onlar, bir miktar ilimleri olsa da İslam’ı ve Ümmeti temsil edemez.

İslam ihlâs dinidir. İhlâssızlar İslam’ı temsil edemez.

İslam, mü’minlerin kardeş olduğunu, birbirlerini sevmeleri gerektiğini kesin şekilde beyan etmektedir. İman kardeşliğini yıkanlar, küfre köprü olan büyük bir günahı irtikâb ettikleri için İslam’a hizmet edemezler.

Meşreb taassubuyla salihmü’minleri dışlayanlar, ötekileştirenler İslam’ı temsil edemez.

İslam israfı haram kılmıştır. Müsrifler İslam’ı temsil edemez.

Resulullah Efendimiz, “Zamanındaki İmam’a biat ve itaat etmeyenler sanki cahiliyet ölümüyle ölmüş olurlar” buyurmuştur. Bu biat ve itaat zihniyetine sahip olmayanlar İslam’ı temsil edemez.

İslam, mü’minin tekfirini küfür görmüştür. Mü’mini tekfir eden aşırılar İslam’ı temsil edemez.

İslam, tevazuu alçakgönüllüğüemr ve tavsiye ediyor; gururu, kibri yasaklıyor. Mağrurlar, mütekebbirler, büyüklenenler, küçük dağları ben yarattım havasında olanlar İslam’ı temsil edemez.

İslam güzel ahlak dinidir. Ahlaksız fasık-ı mütecahirler (büyük günahları açıkça ve açıkta işleyen küstah facirler) İslam’ı temsil edemez.

Resulullah, “Meddahların (yağcıların yalakaların övücülerin) suratlarına toprak saçınız” buyuruyor. Onlar İslam’ın temsilcisi olamaz.

Nefs-i emmâre derekesinde olanlar İslam’ı temsil edemez.

Fırka-i NâciyeEhl-i Sünnet ve Cemaat İslamlığında Ashab-ı Kirama sevgi ve saygı vardır. Ashabın tamamına veya bazısına dil uzatanlar, onları tahkir edenler İslam’ı temsil edemez.

Resulullahın Sünnetini ya tamamen, yahut kısmen inkar edenler İslam’ı temsil edemez.

Yaptığı hayırlardan, salih işlerden dolayı Resulullah, (iki kere damadı olmak şerefini kazanan) Hz. Osman Zinnureyn için, “Cehennem ateşi bundan sonra Osman’a dokunmaz” buyurmuştur. Ona dil uzatan, onu tahkir eden basiretsiz, insafsız, edepsiz, saygısız kimseler İslam’ı temsil edemez.

Ehl-i Sünnet dairesinden çıkan, Vehhabilik fırkasını kuran Muhammed ibnAbdilvehhabı din imamı olarak kabul edenler, Ehl-i Sünnet Müslümanlarını tekfir edenler İslam’ı temsil edemez. (Muhammed ibnAbdilvehhab’ın kardeşi Süleyman ibnAbdilvehhab, “Es-Savaiqu’l-İlahiyyefi’r-red ‘ale’l-Vehhabiye” isimli bir kitap yazarak Vehhabiliğired, cerh ve ibtal etmiştir.)

Din ve mukaddesat sömürücüleri dünyanın en şerli ve alçak insanlarıdır. Onların hiçbiri İslam’ı temsil etmez.

Bin çeşit reformcu, yenilikçi, değişimci, light ve ılımlı İslamcı var. Onlardın hiçbiri İslam’ı temsil etmez.

Dinsizliğe köprü mezhebsizlik batıl mezhebini benimseyip propagandasını yapanlar İslam’ı temsil etmez.

Telfik-i mezahib erbabı İslam’ı temsil edemez. Telfik, dini oyuncak etmek demektir.

Farmason Afganîyi beğenen, onu din imamı kabul edenler İslam’ı temsil edemez.

Fazlurrahmanıntatiliye ve tarihsellik fırkasını din gibi benimseyenler İslam’ı temsil edemez.

Dinde gulüvve (aşırılığa) sapanlar İslam’ı temsil edemez.

Hiçbir laik, Kemalist, mezhepsiz ilahiyatçı İslam’ı temsil edemez.

İslam’a, Kur’an’a, Sünnete, Şeriata aykırı Feminizm ideolojini benimseyenler İslam’ı temsil edemez.

Deccalları ve Kezzabları sevenler, zamanın Müseylimelerine tâbi olanlar, biraz ilimleri olsa bile sapıktır ve onlar İslam’ı asla temsil edemez.

**

Peki İslam’ı kimler temsil edebilir?

İcazetli ulema, fukaha ve meşayih.

Onlar “Bizden olan ülü’l-emr’dir”.

Meşayihin mutlaka fakih olması gerekir.

Bunların Resulullah efendimize iki koldan ulaşan kopuksuz sahih icazetleri ve irtibatları bulunması, zülcenaheyn olmaları gerekir.

**

Hem din âlimi, hem tarikat şeyhi olan gerçek mürşidler İslam’ı temsil ederler.

**

Hiçbir sahte şeyh İslam’ı temsil edemez.

Aydınlanmak isteyenler, necat ve felah ehli olmak isteyenler, ebedî saadete nail olmak isteyenler; Rabbanî Râsih ulemaya, fukahaya ve meşayihe tabi olsun.

Resulullahın, Ashabının, Selef-i Sâlihînin yolundan giden; Abdülkadirlere, Ebu Hanifelere, Maliklere, Şafiîlere, AhmedibnHanbellere, Maturidîlere, Eş’arîlere, Ahmed er-Rufaîlere, HüccetülislamGazalîlere, İmam Rabbanîlere, Süyutîlere, İmam Birgivîlere, Hasan eş-Şazelîlere, Halid-i Bağdadîlere, AhmedZiyaüddinGümüşhanevîlere; onlar gibi olan ulemaya, fuqahaya, evliyaya, mürşidlere, Pîranhazeratına, din imamlarına (önderlerine), kâmil mürşidlere, Pîrlere tâbi olanlar; onların öğrettiği şekilde İslam’a, Kur’an’a, Sünnete, Şeriata uyanlar inşaallahuTeala, ilahî fazl ve kerem ile kurtulurlar, necat ve felah bulurlar, ebedî saadete nail olurlar.

Güncel Realiteler

20 Mart 2018

Dönme Medyadan

17 Mart 2018

Felaket Olur

6 Mart 2018

İstiyorum!

26 Şubat 2018

İyi Müslüman

25 Şubat 2018

En Büyük Bilinmeyen

20 Şubat 2018

Baba Çok Ağlamış

18 Şubat 2018

Bilemedi

15 Şubat 2018

Yahudi Cumhuriyeti

14 Şubat 2018

Statü

13 Şubat 2018

Muhalefet Değildir

12 Şubat 2018

Suç Patlaması

15 Ocak 2018

Aksiyon Reaksiyon

10 Ocak 2018

En’ler

3 Ocak 2018

Bir Müfteriye

2 Ocak 2018

Bir Okuyucu mektubu

29 Aralık 2017

Yıkılan Temeller

27 Aralık 2017

Kartallar ve yılanlar

27 Aralık 2017

Sünnî Müslümanlara

19 Aralık 2017

Üzücü Sorular

18 Aralık 2017

Emânete hıyânet

12 Aralık 2017

Sözde hür köleler

7 Aralık 2017

Kendine zulm etmek

6 Aralık 2017

Din mıncıklanıyor

29 Kasım 2017

Bir Şey Olmaz Beee

16 Kasım 2017

Özbekistan

15 Kasım 2017

Sapık fırkalar

14 Kasım 2017

Bazı Öğütler

18 Ekim 2017

Kelimelerin esrarı

27 Eylül 2017

Magazin Kültürü

8 Eylül 2017

Birazcık Hürmet

7 Eylül 2017

Bir zata mektup

15 Ağustos 2017

Umre

9 Ağustos 2017

Müslümanın

4 Ağustos 2017

Muzır medya

1 Ağustos 2017

Hangi taraf haklı?

30 Temmuz 2017

Türkiye ve Japonya

28 Temmuz 2017

İman kardeşliği

26 Temmuz 2017

Eski mobilya

25 Temmuz 2017

O Ülke İflah Olmaz!

23 Temmuz 2017

En Kârlı Ticaret

21 Temmuz 2017

Nakşî kimdir?

19 Temmuz 2017

Azmanlaşan İstanbul

17 Temmuz 2017

Onlara Karşıyım

12 Temmuz 2017

Siyonizme dair

11 Temmuz 2017

Egemen azınlıklar

10 Temmuz 2017

Z o m b i

9 Temmuz 2017

Ol Olma Yap Yapma

8 Temmuz 2017

İkisinden Hangisi?

2 Temmuz 2017

Gidiş nereye?

29 Haziran 2017

Kuvvetli Müslüman

23 Haziran 2017

İmanı korumak

22 Haziran 2017

Dünya ve Âhiret

21 Haziran 2017

İslam medeniyeti

18 Haziran 2017

Büyük fitneler

16 Haziran 2017

Müslüman gençler

15 Haziran 2017

Müslümanca yaşamak

8 Haziran 2017

Şer’î tesettür

7 Haziran 2017

Güçlü Mü’min

1 Haziran 2017

İhlaslı olalım

28 Mayıs 2017

Ramazan Notları

26 Mayıs 2017

Bendenize Dokunmaz

21 Mayıs 2017

Hangi Gerçek?

12 Mayıs 2017

Gafiller

11 Mayıs 2017

İyi olalım

4 Mayıs 2017

Örnek Zenginler

28 Nisan 2017

Olsaydı

22 Nisan 2017

Yıkılacaklar

14 Nisan 2017

Depremmm

13 Nisan 2017

Tâlimatnâme

11 Nisan 2017

Üslup Meselesi

6 Nisan 2017

İyilere

5 Nisan 2017

Büyük Müslüman

4 Nisan 2017

Bisküvi Reklamı

3 Nisan 2017

Batacaklar

2 Nisan 2017

Mutsuz şehir

31 Mart 2017

Müslüman gence

28 Mart 2017

Mister Statüko

23 Mart 2017

Öfkeliler

15 Mart 2017

En değerli nimet

14 Mart 2017

Restorasyonlar

2 Mart 2017

Neler Olacak Neler

28 Şubat 2017

Ona Kız Verilmez

27 Şubat 2017

Hakkı yoktur

25 Şubat 2017

Günahlar

23 Şubat 2017

Özel okullarımız

9 Şubat 2017

Anayasa

4 Şubat 2017

G. Y.’ler

21 Ocak 2017