21 Mart 2018
Hüsamettin Vanlıoğlu
İsmailağa Fıkıh Kurulu Başkanı

Allah Teâlâ Hazretleri’ne sonsuz hamd-ü senalar Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’e, al ve ashabına Salat-u Selamlar olsun.

Bilindiği üzere Kâinatta oluşan hadiseler için birtakım sebepler halk eden Mevla Teâlâ Hazretleri insanoğlunun neslinin devamı için onu erkek ve kadın olarak iki ayrı cinsten yaratmıştır

Bir imtihan olarak ta bu iki cinsi birbirlerine meyilli ve arzu duyar kılmıştır. Kadın ve erkeğin birbirine olan bu meylinden dolayı aralarındaki münasebetlerde de bazı kurallar koymuştur.

Aralarında oluşabilecek münasebetlerden biri de musafaha yani tokalaşmaktır. Peki, erkek ile kadının el sıkışmasından ibaret olan bu fiilin yasaklık veya mubahlık noktasında Yüce Dinimiz ne demektedir?

Kaynaklarımıza baktığımızda bu eylemin yapılmasının erkeğe de kadına da yasaklılığı konusunda Peygamber Efendimiz’in (Sallallahu aleyhi ve sellem) kadınlar ile musafaha yapmadığı gibi yasakladı- ğını da görmekteyiz.

Bu eserlerden bazıları şunlardır:

? Ümeyme bint-i Rakika’dan (Allah ondan razı olsun) rivayet ediliyor ki Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: (…Ben kesinlikle kadınlarla musâfahalaşmam…) Muvatta’ (1893), Müsned-i Ahmed (26889), Tirmizî (1597), Nesâî (4192), İbnü Mâce (4874)

?  (Allah ondan razı olsun) Ayşe validemiz şöyle demiştir: Vallahi O’nun eli bîatleşmede hiçbir kadının eline değ- memiştir. Buhârî (4891)

? Ma’kil b. Yesar’den (Allah ondan razı olsun) rivayet ediliyor ki Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Birinizin başına demir bir iğne ile vurulması, kendine helâl olmayan bir kadına dokunmasından elbette daha hayırlıdır. Mu’cemü-l’kebir, Taberânî, c:20 s:211 Hadis:486

? Ebu Hureyre’den (Allah ondan razı olsun) rivayet ediliyor ki Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: … Elin zinası da (yabancı kadını) tutmaktır… Sahih el-Müslim, c:8 s:52 Hadis:6925

Erkeğin kadınla el sıkışma meselesi fı- kıh kaynaklarımızda da yer almıştır. Yukarıda bahsi geçen hadis-i şeriflerin yorumu sadedinde âlimler meseleyi şu şekilde açıklamışlardır; Erkeklere nispetle kadınlar mahrem olup olmama itibarıyla iki kısma ayrılır:

a) Evliliği ebedi haram olanlar yani mahremler; bunlar hakkındaki hüküm şehvetten emin olunması durumunda bakılması caiz olan yerlere dokunmak da caiz olmasıdır.

b) Evliliği caiz olan kadınlar; bunlar hakkındaki hüküm dokunma hariç el ve yüzleri dışındaki bütün bedene bakmanın ve dokunmanın caiz olmamasıdır. Yabancı kadınların el ve yüzlerine bakılmasının caiz olması ise zaruretten kaynaklanmıştır. (Bedai c:5 s:120) Zira yaşamlarını devam ettirmeleri ve yerine göre karşı cinsleriyle muamele yapabilmeleri için buna Şer-i Şerif tarafından izin verilmiştir.

Yabancı kadınların el ve yüzlerine bakmak caiz olsa da dokunmak âlimlerin söz birliği ile caiz görülmemiştir. Ancak rivayet edilen bazı hadis-i şerifler sebebi ile acuze yani yaşlılığı sebebiyle kendisi gibisine şehvet duyulamayacak yaşa ulaşan kadınlar hakkında şehvet ihtimali olmamak kaydıyla musafaha yapılabileceği ifade edilmiştir. (El-İhtiyar) Âlimlerimiz şehvet ihtimali olmaması halinde ‘genç kadını’ acuzeye kıyas ederek onunla da musafaha yapılabileceği görüşünü ise kabul etmemişlerdir.

Zira Hanefi mezhebinde muteber olan nice eserler; kadının genç olması durumunda şehvetten emin olunsa bile dokunmanın caiz olamayacağını açık bir dil ile ifade etmişlerdir. Hidaye, Kerahiye c:4 s:366, Mecmeu’l-Enhur, Kerahiye c:4 s:203 Günümüzde ilim adına konuşan bazı kişilerin birtakım sebeplerden dolayı mutlak halde kadınlarla tokalaşmayı zaruret kapsamına sokarak fetva vermiş olsalar da bu Şer-i Şerifin kabul etmiş olduğu bir zaruret değildir.

Nitekim zaruret ve ihtiyaç namıyla kaleme alıp önceki sayılarda sizlere sunmuş olduğumuz makalemizi bir daha mütalaa ettiğinizde İslam fıkhında hangi zaruret ve ihtiyaç, hangi haramı helal yapabilir veya haramlık baki olduğu halde yapılmasına müsaade eder bunları delilleriyle bilmiş olursunuz. Allah Teâlâ Hazretleri hakkı hak bilip tabi olmayı, batılı batıl bilip sakınmayı nasip eylesin. Allah’ın rızasını gözetebilme hususunda gayretli olmayı da nasip eylesin.

Âmin

Ehl-i Sünnet Nedir?

7 Aralık 2017

Faizin Çeşitleri

4 Mayıs 2017

Helal kazanç

1 Mart 2017