20 Mart 2018
Ahmet Mahmut Ünlü
Türk vaiz ve hafız

Bize bu cennet vatanı bahşeden Rabbimiz’e sonsuz hamd-ü senâlar olsun. “Vatan sevgisi îmandandır.” buyuran Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’e, Ehl-i Beyti’ne, ashâbına ve tüm şehitlerimize sayısız salât-ü selâm olsun.

Türkiye’nin Afrin operasyonunda ve bundan önce vatanımızı müdâfaa uğrunda Allâh için şehit düşen askerlerimizin ne büyük makamlara nâil oldukları husû- sunda Mehmetçik’e teşvik ve şehit âilelerine bir teselli bahşetmek maksadıyla bu konuda birkaç âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîfi paylaşmayı münâsip gördüm.

Şu bilinsin ki; Allâh-u Te‘âlâ şehitlere “Ölü” denilmesini dahî yasaklamış ve onların hayâtının gerçek hayat olduğunu fakat bizim bunu farkedemeyeceğimizi beyân etmek üzere:

“Allâh yolunda öldürülen (şehit) kimseler için: ‘Ölüler’ demeyin. Doğ- rusu (onlar), dirilerdir velâkin (yaşantıları cismânî olmadığından) siz (onların hayatlarını sezinlemek bir yana, vahye dayanmayan şu yetersiz akıllarınızla, onların ne mânâda diri olduklarını bile) anlayamazsınız.” (el-Bakara Sûresi:154) buyurmuştur.

Yine böylece bizleri şehitlere “Ölü” demekten menettikten sonra bunu dü- şünmemizi bile yasaklamak üzere:

“(Habîbim!) Sakın hâ sen Allâh yolunda (Bedir ve Uhud gibi muhârebelere katılıp oralarda) öldürülmüş olan kimseleri ölüler sanmayasın. Bilakis dirilerdir, Rableri katında rızıklandı- rılmaktadırlar.” (Âl-i Imrân Sûresi:169) buyurmuş ve onların hayatlarının hayâlî olmayıp gerçek mânâda bir yaşantı olduğunu beyân edtmek üzere kendilerinin Yüce Zâtı’nın mânevî civârında rızıklandırıldıklarını dahî beyân etmiştir.

Bu âyet-i kerîmenin iniş sebebi hakkında “Beğavî, Süyûtî, Hâzin ve Âlusî Tefsirleri”nde birkaç görüş zikredilmiştir:

1) İbni Abbâs (Radıyallâhu Anhümâ)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“Uhutta kardeşlerinize (şehitlik) isâbet edince Allâh-u Te‘âlâ onların ruhlarını yeşil kuşların içine yerleştirdi. (Bu ruhlar yeşil kuş sûretindeki taşı- yıcılarına binerek) cennet nehirlerine uğrar, meyvelerinden yerler (sonra), Arş’ın gölgesinde asılı olan altından kandillere dönerler.

‘(Şehitler) yediklerinin, içtiklerinin ve kaldıkları yerin güzelliğini görünce, bizim (dünyâda bulunan) kardeşlerimiz cihattan uzak durmasın ve harpten korkup kaçmasın diye bizim cennette diri olup da (şehâdetten dolayı cennet nîmetleriyle) rızıklandırıldığımızı onlara kim ulaştırır?’ dediler.

(Bunun üzerine) Allâh-u Te‘âlâ: ‘(Bunu) sizden taraf onlara ben eriştireceğim.’ buyurdu ve Allâh-u Azze ve Celle: ‘Sakın ha sen Allâh yolunda öldürülmüş olan kimseleri ölüler sanmayasın. Bilakis dirilerdir; Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar.

Allâh’ın fazlından kendilerine vermiş olduğu (şehitlik şerefi, ebedî hayat ve cennet nîmetleri gibi) şeylerle ferahlanan kimseler olarak (sonsuz nîmetlere mazhar kılınmıştırlar). Bir de (henüz şehit olamadıkları için) arkalarından kendilerine kavuşamamış olan kimselerle ilgili (olarak kendilerine bildirilmiş olan): ‘Onlar üzerine hiçbir korku yoktur ve ancak onlar mahzun olacak değillerdir.’ müjdesiyle sevinmektedirler.

(Amellerine karşılık olarak) Allâh’tan (alacakları) büyük bir (sevap) nîmet(i) ve (cemâlini görme gibi) üstün bir fazî- letle müjdelenmektedirler, bir de şununla ki; gerçekten Allâh müminlerin ecrini boşa çıkarmayacaktır.’ (Âl-i Imrân Suresi:169-171) âyet-i kerîmelerini indirdi.” (Ebû Dâvûd, es-Sünen, el-Cihâd:27, rakam:2522, 2/322; Tirmizî, es-Sünen, et-Tefsîr:4, rakam:3011, 5/231)

2) Tâbi‘înin ulularından Mesrûk (Radı- yallâhu Anh) şöyle anlatmıştır:

“Abdullâh (ibni Mes‘ud) (Radıyallâhu Anh) a: ‘Sakın ha sen Allâh yolunda öldürülmüş olan kimseleri ölüler sanmayasın. Bilakis dirilerdir, Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar.’ (Âl-i Imrân Sûresi:169) âyet-i kerîmesinin mânâsını sorduğumda şöyle cevap verdi:

‘Biz bunu (vakti ile Peygamber (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e sorduğumuzda bize şöyle anlatmıştı: ‘Onların ruhları yeşil bir takım kuşların karnındadır. Onlara âit Arş’a asılı kandiller vardır.

Cennette istedikleri yerde dolaşırlar, sonra bu kandillere inerler. O sırada Rableri onlara bir nazar eder ve kendilerine: ‘Bir şey arzu eder misiniz?’ diye sorar. (Onlar): ‘(Daha) ne isteyelim?! İşte cennette dilediğimiz yerde dolaşıyoruz.’ derler.

Bunu kendilerine üç defâ tekrarlar. Sorulmaktan âzâde bırakılmayacaklarını görünce: ‘Yâ Rabbi! Ruhlarımızı bedenlerimize iâde buyurmanı dileriz, tâ ki Senin yolunda bir defâ daha öldü- rülelim.’ derler.

Allâh-u Te‘âlâ onların başka bir hâ- cetleri (istekleri) olmadığını görünce bırakılırlar (da bir daha onlara ‘Bir isteğiniz var mı?’ diye sorulmaz).’” (Müslim, es-Sahîh, el-‘lmâra:33, rakam:4993, 6/38)

“Hâzin Tefsîri”nde zikredildiğine göre bu hadîs-i şerîflerde cennetin şu anda yaratılmış olduğuna dâir delil vardır. Ehl-i Sünnet’in mezhebi de budur.

Ayrıca bu hadîs-i şeriflerde, cesetlerin yok olmasıyla, ruhların yok olmayacağına, kıyâmet gününden evvel iyilerin nîmetlere mazhar olacağı, kötülerin ise cezâya çarptırılacağına dâir bir delil bulunmaktadır ki, bu da Ehl-i Sünnet’in mezhebidir.

İmâm-ı Fahrurrâzî (Rahimehullâh) şöyle anlatmıştır: “İnsan, bu bedenden ibâret değildir.

Bu bedenin küçükken büyümesi, zayıfken şişmanlaması, şişmanken zayıflaması vesâir değişiklikleri, hakîkî insan olan rûhun ise başından sonuna kadar değiş- memesi, insanın bedenden ibâret olmadığına delâlet etmektedir, zîrâ değişenle değişmeyen iki şeyin birbirinden başka oldukları kesindir.

Ayrıca insan, bedeninde bulunan uzuvların ve cüzlerin tamâmını bilemediği hâlde, rûhunu ve öz kendisini bilebilir. Bilinen ise bilinmeyenden başka bir şeydir, dolayısıyla rûhun elle tutulan ve gözle görülen bedenden ayrı olduğu kesindir.

Ancak rûhun ateşin kömüre, yağın susama, gül suyunun güle sirâyet etmesi gibi, bu bedene sirâyet eden husûsî bir cisim olması muhtemelse de, kendi başına duran cisim olmayıp cisme hulûl etmeyen bir varlık olması ihtimâli de vardır.

Her hâlükârda beden öldüğünde, rûhun ondan diri olarak ayrılması uzak görülecek bir şey değildir. Zâten bedenlerden ayrılan ruhlar yok olmazlar, berzah âlemine intikal ederler ve orada amellerine göre yerlerine giderler. Nitekim Ebû Sa‘îd (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem):

“Kabir ancak cennet bahçelerinden bir bahçedir veyâ cehennem çukurlarından bir çukurdur.” (et-Tirmizî, es-Sünen, Sıfatü’l-kıyâmet:26, rakam:2460, 4/639) buyurmuş- tur.

Şu hadîs-i şerîf de ruhların, bedenin ölümüyle ölmeyeceklerine açıkça delâlet etmektedir ki Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in şöyle buyurduğu rivâyet edilmiş- tir:

“Allâh’ın dostları ölmezler, lâkin bir evden diğer eve nakledilirler.” (Fahrurrâzî, et-Tefsîru’l-kebîr, 9/94)

Lâkin sâlih amel işlemeyen birçok ruhlar azâbı görünce “Keşke ölseydik.” diye temenni edeceklerdir. Ancak şehitler geride zikredilen hadîs-i şerîflerden anlaşıldığı üzere tekrar dünyâya dönüp bir daha şehit olmayı isteyeceklerdir. Çünkü şehitliğin fazîletini ve nîmetlerini orada bizzat müşâhede edeceklerdir.

Şehitlerin Ruhlarının Rızıklandırılması Yadırganacak Bir Şey Değildir

Bu husustaki aklî deliller çeşitlidir:

1) Uyku zamânı beden zayıf düşer, bedenin zâfiyeti ise rûhun zâfiyetini gerektirmez, bilakis ruh uyku zamânı kuvvet bularak, uyanıkken göremediği nice hâlleri ayan beyan görebilir. Bedenin zâfiyeti, rûhun zâfiyetini gerektirmediğine göre, bedenin ölümü de rûhun ölümünü icâb ettirmez.

2) Rûhun hâlleri bedenin hâllerine benzemez. Şöyle ki ruh, ancak ilâhî mârifetlerle huzûra kavuşur. Nitekim:

“Kalpler ancak Allâh’ı anmakla sükûnet bulur.” (er-Ra‘d Sûresi:28’den) âyet-i celîlesi bunun açık bir delilidir. Ayrıca Ebû Hureyre (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem):

“Ben, Rabbim beni yedirir ve içirir bir hâlde gecelerim.” buyurmuştur. (elBuhârî, es-Sahîh, el-İ‘tisâm:5, rakam:6869, 6/2661; Müslim, es-Sahîh, es-Sıyâm:11, rakam:2621, 3/133)

Şüphesiz ki bu hadîs-i şerîfte geçen yemek ve içmek, ancak mârifet, muhabbet ve gayb âleminin nurlarıyla pürnur olmaktan ibârettir. Zâten biz bir insanın bir mevkiye getirilerek veyâ ma‘şûkuna kavuşarak çok sevindiğinde yemeği ve içmeyi unuttuğunu hattâ yemeye ve iç- meye çağrıldığında kalbinde şiddetli bir nefret hissettiğini müşâhede etmekteyiz.

İşte Allâh-u Te‘âlâ’nın mârifet deryâ- sına daldırmış olan âriflere ve şehitlere o nurlardan bir şeyler parladığında ve o sırlardan bir şey açıldığında elbette aç- lık ve susuzluğu hiç duymazlar. Hâsıl-ı kelâm rûhânî saâdetler, cismânî saâdetlerden kat kat ziyâdedir.

İşte bütün bu aklî deliller de rûhun kendi başına durabilen müstakil bir varlık olduğunu, varlığının devâmının bedene muhtâc olmadığını, dolayısıyla bedenin ölümü ile onun ölmeyeceğini açıkça ifâ- de etmektedir.

Şehitlerin Diri Olmalarının Mânâsı

Şehitlerin, Allâh Katında Diri Olduklarını ve Yüksek Derecelerini Beyân Eden İki Mühim Hadîs-i Şerîf

Yazının devamını Lâlegül Dergisi Mart Sayısında bulabilirsiniz...